Trồng trọt

Thực vật giúp thay đổi khí hậu, nhưng hiện nay nó tùy thuộc vào chúng ta

Những bằng chứng khẳng định những dự tính trong hội nghị đa quốc gia trong mô hình thay đổi khí hậu. Thực vật hiện nay loại bỏ nhiều CO2 từ… Continue Reading