Tổng hợp, Việc làm

Những kỹ sư thiết kế ‘Cây trên vi mạch’: thiết bị dẫn vi mạch sinh ra năng lượng nước